خيابان رسالت ، بعد از چهارراه سرسبز ، بين مدائن و مهر ، پلاک 492

دندانپزشکی شرق تهران

۷۷۲۴۴۴۶۴ - ۷۷۸۰۸۸۷۹ - ۷۷۸۹۴۸۹۲

تلفن های دندانپزشکی
TOP