انواع ایمپلنت دندان

انواع ایمپلنت دندان؛ بر اساس نوع درمان، روکش، اتصال + قیمت

انواع ایمپلنت دندان بر اساس فیسکچر و مکان قرار گیری آن ها در استخوان فک به ایمپلنت اندواستیل ، ایمپلنت ساب پریوستیل و ایمپلنت زایگوماتیک تقسیم می شوند.

ادامه مطلب